ผ่อนผันทหาร 2564
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

ผ่อนผันทหาร 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เรื่อง กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาชาย เกิดปี พ.ศ. 2544  ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่ 3 หรือ นักศึกษาชาย ที่ย้ายสถานศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ   ประกอบด้วย

1  คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 2 ฉบับ

2  สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9)         จำนวน 2 ฉบับ

3  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการ (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

4  สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน 2 ฉบับ

5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน 2 ฉบับ

6  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

           จำนวน 2 ฉบับ

7  สำเนาใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นว.3) พร้อมใบเสร็จรับเงิน  

            จำนวน 2 ฉบับ

8  สำเนาใบแจ้งย้ายภูมิลำเนา (สด.10) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

9  สำเนาเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ  ก. นักศึกษาต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

 ข. เอกสารหมายเรียกเข้ารับราชการ(สด.35) สามารถขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ http://sd.nsru.ac.th/solregis

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น  โดยจ่าหน้าซองถึง “กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งานผ่อนผันทหารฯ) สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000” 

หากพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติผู้ประกาศ :
วันที่ :21 ก.ค 2564
แชร์