New Page 1

ข่าวประกาศ

รหัสข่าว ชือข่าว วันที่ประกาศ

ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)


ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์)
02/12/2564 10:03:30

ผ่อนผันทหาร 2564


กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาชาย เกิดปี พ.ศ. 2544 ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่ 3 หรือ นักศึกษาชาย ที่ย้ายสถานศึกษา
21/07/2564 14:36:15

รับสมัครทุนการศึกษาในความรำลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน


รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
22/09/2563 20:11:49

รับสมัครทุนการศึกษาในความรำลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน


22/09/2563 20:09:36

รับสมัครทุนสำหรับนักศึกษาพิการ


ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
02/07/2563 07:49:49

ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถาม


ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
20/04/2563 10:24:19

กำหนดการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562


ยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2562
01/08/2562 09:08:56

ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
03/07/2562 09:45:35

ทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒


12/06/2562 14:35:29

4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
07/06/2562 09:00:18

ประกาศรับสมัครทุนคุวานันท์ 2562


27 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 ณ งานแนะแนว ฯ กองพัฒนานักศึกษา
31/05/2562 09:58:52

ขอเชิญผู้ดำเนินการประกันภัยยื่นขอเสนออุบัติเหตุนักศึกษา


ประจำปีการศึกษา 2562
05/04/2562 14:49:04

ประกาศผลทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
08/03/2562 09:24:54

กองทุนการออมแห่งชาติ


ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการของกองทุนการออมแห่งชาติ
29/01/2562 14:54:47

รับสมัครทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561


22/01/2562 09:11:23

รับสมัครทุนมูลนิธิ SET (ทุนสงเคราะห์)


ภาคเรียนที่ 2 /2561
22/11/2561 09:50:37

ให้นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม


การให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25/09/2561 08:25:23

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561


วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
01/08/2561 09:11:39

รับสมัครนักศึกษาทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET


9 - 13 กรกฎาคม 2561 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 16 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
10/07/2561 08:45:34

ให้นักศึกษาร่วมลงทะเบียน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
09/07/2561 08:27:31

แบบสำรวจการเดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


ให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61) ตอบแบบสำรวจเพื่อจัดรถสำหรับเดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
13/06/2561 08:25:40

ทุนมูลนิธิ SET ประจำปี 2561


รับสมัครทุนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561
04/06/2561 16:09:20

การรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


ให้เข้าไปรายงานตัวได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์
23/05/2561 15:42:24

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ


วันที่ 2 - 5 กรกกฎาคม 2561 สถานที่ตามประกาศมหาวิทยาลัย
10/05/2561 15:47:18

ขอเชิญผู้ดำเนินการประกันภัยยื่นขอเสนออุบัติเหตุนักศึกษา (เพิ่มเติม)


ประกาศ ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
15/05/2561 11:06:42

รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิคุวานันท์


กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาทุน 15 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
15/05/2561 09:51:07

ขอเชิญบริษัทประกันภัยยื่นขอเสนออุบัติเหตุนักศึกษา


ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2561
07/05/2561 16:40:30

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร


นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่จะเรียนวิชาทหาร
04/05/2561 11:30:26

ประกาศเรื่องการจองหอพัก


นักศึกษาชั้นปีที่1 จองหอพักประจำปีการศึกษา 2561
01/05/2561 07:53:49

สืบสานประเพณีไทย “เทศกาลวันสงกรานต์”


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
26/04/2561 14:52:06

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียง


ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25/04/2561 09:24:26

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผ่านการคัดเลือก


นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/04/2561 15:34:01

นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ


นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดิโอเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
24/04/2561 15:17:11