CKEditor

กฎของนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร จะปฏิบัติตนตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกติกาของสังคม โดยเคร่งครัด และจะชักนำให้คนในชาติปฏิบัติตาม
นักศึกษาวิชาทหาร จะรับใช้ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ และจะพิทักษ์รักษาไว้ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
นักศึกษาวิชาทหาร จะรู้รักสามัคคี และหยิ่งในศักดิ์ศรี ของความเป็นไทย
นักศึกษาวิชาทหาร จะปฏิบัติตนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเพื่อความสุขของผุ้อื่นและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรว

 

การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑

๑.  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือ ปวช.ของสถานศึกษาวิชาทหาร

๒.  ผู้สมัครแบ่งเป็น ๒ เพศ คือ
๒.๑  เพศชาย
๒.๒  เพศหญิง

๓.  ประเภทของผู้สมัครเป็น นศท.
๓.๑ ไม่เคยสมัครมาก่อน
๓.๒ เคยรายงานขอผ่อนผันไว้ (เฉพาะผู้ที่เคยสมัครเมื่อปี ๒๕๔๐ แต่คุณลักษณะทางร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดเท่านั้น) โดยสถานศึกษาวิชาทหารส่งรายชื่อกับ กอ. รับสมัครไว้แล้ว ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.๒๕๔๐ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในปีที่ขอผ่อนผันตามที่ รด.กำหนด

 

คุณลักษณะและคุณสมบัติของการสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร

บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะ และคุณสมบัติโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะ

๑.  ชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอมของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
๓. ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย
๕. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
๖. มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่กำหนด ดังนี้

อายุ
(ปี)

ชาย

หญิง

ความขยายของอก

น้ำหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

หายใจเข้า

หายใจออก

ไม่เกิน ๑๕

๗๕

๗๒

๔๒

๑๕๔

๔๑

๑๔๘

ไม่เกิน ๑๖

๗๖

๗๓

๔๔

๑๕๖

๔๒

๑๔๙

ไม่เกิน ๑๗

๗๗

๗๔

๔๖

๑๕๘

๔๓

๑๕๐

ไม่เกิน ๑๘

๗๘

๗๕

๔๘

๑๖๐

๔๔

๑๕๑

ไม่เกิน ๑๙ – ๒๒

๗๙

๗๖

๔๙

๑๖๑

๔๕

๑๕๒

คุณสมบัติ

๑.  กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดน เปิดทำการฝึกวิชาทหาร
๒. สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๓ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
๓. นักเรียนซึ่งเคยเป็นลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา จะต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ๑.๕
๔. ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ของกระทรวงกลาโหม หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ไม่ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าตามที่กองทัพบกกำหนด
๕. ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ ๓ แล้ว สามารถสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ได้โดยไม่ต้องสังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร

งื่อนไขและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกรมการรักษาดินแดน

๑.  ต้องผ่านการรับสมัคร หรือรับรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
๒. ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการฝึกศึกษา
๓. ต้องไว้ผมสั้น
- นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ไว้ผมทรงแบบทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน
๔ ซม. ด้านข้างเกรียน
- นศท. ชั้นปีที่ ๔ – ๕ ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้า
ไม่เกิน ๗ ซม.
๔. ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
๕. ต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งโดยเคร่งครัด
๖. ผู้สมัครใหม่ ชั้นปีที่ ๑ (ชาย, หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่กำหนดดังนี้

ลำดับ

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

การทดสอบ

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

ลุก – นั่ง

๓๔ ครั้ง

ภายใน ๒ นาที

๒๐ ครั้ง

ภายใน ๒ นาที

ดันพื้น

๒๒ ครั้ง

ไม่จำกันเวลา

๑๐ ครั้ง

ไม่จำกัดเวลา

วิ่ง

๘๐๐ เมตร

๓ นาที ๑๕ วินาที

๘๐๐ เมตร

๓ นาที ๑๕ วินาที

 

การเตรียมสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

กอง ทัพบกต้องการปรับแนวความคิดและทัศนคติในการสมัคร นศท. มิใช่เพื่อสิทธิในการเกณฑ์ทหารเท่านั้นแต่ต้องเต็มใจที่จะเป็นกำลังสำรองของ ประเทศชาติต่อไป …

คุณสมบัติทั่วไป

- ต้องเป็นนักเรียน, นักศึกษา ในสถานศึกษาที่เปิดการฝึกวิชาทหาร
- เป็นชาย / หญิง มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์
- ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโคที่ขัดกับการรับราชการทหาร (จะมีแพทย์ตรวจเมื่อไปสมัคร)
- ไม่เป็นทหารประจำการ, กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการ

การ สำเร็จการศึกษา กำหนดวุฒิ ม.๓ ขึ้นไป แต่เกณฑ์การคิดคะแนน สำหรับสมัครใช้คะแนนของชั้น ม.๓ มีรายละเอียด ดังนี้
- เข้าศึกษาใน ร.ร.ช่างฝีมือทหาร, ร.ร.ช่างกล, ขส.ทบ.ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยชั้น ม.๓
- เข้าศึกษาในสถานศึกษาอื่น ๆ กำหนดใช้คะแนนเฉลี่ย ม.๓ ตั้งแต่ระดับ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ย ๑.๕ และไม่ถึง ๒.๐๐ ต้องมีหลักฐานสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๘ วิชาประกอบ
ขนาดร่างกาย กำหนดรอบอก, น้ำหนักและส่วนสูง ให้สัมพันธ์กับอายุตามที่ รด. กำหนด
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำหนดทดสอบ ๓ อย่าง ได้แก่ ยึดพื้น, ลุก – นั่ง และวิ่งเป็นไปตามที่ รด. กำหนด

สำหรับปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561