CKEditor

หน้าแรก > งานกิจกรรม > องค์การบริหารนักศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑.๑ อาจารย์แวววัน  ชมพูนุท ณ อยุธยา                       ประธานกรรมการ

๑.๒ อาจารย์สุกัญญา  คงสูน                                       รองประธานกรรมการ

๑.๓ อาจารย์ณัฐวุฒิ  เชื้อชวด                                      กรรมการ

๑.๔ นายศรัณย์  เกตกรณ์                                        กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

๒.๑ นายวีระ  กิจเฉย                         นายกองค์การบริหารนักศึกษา

๒.๒ นางสาวณัชชา  สรีสุนนท์               รองนายกองค์การฯ ฝ่ายบริหาร

๒.๓ นายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์                  รองนายกองค์การฯ ฝ่ายกิจกรรม

๒.๔ นายประวุฒิ  ศรีแก้ว                    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษา

๒.๕ นายภูวเดช  กลิ่นสังข์          ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา

 ๒.๖ นายอภิสิทธิ์  แก้วเกิด                   หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

๒.๗ นายอนาวิล  มีดี                         หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 ๒.๘ นางสาวกรรณิการ์  ฤาชัย                  หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

๒.๙ นางสาวศศิวิมล  นิลสนธิ                หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๑๐ นายวรวิช  ประโยชน์ยิ่ง               หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

๒.๑๑ นายรัฐพล  ไตรยงค์          หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

 ๒.๑๒ นางสาวพรนิภา  บุญชื่น               หัวหน้าฝ่ายประสานงานและประมวลผลกิจกรรม

 ๒.๑๓ นางสาวภัสสร  กลิ่นจุ้ย                หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 ๒.๑๔ นางสาววิลัยวรรณ  ขำฉนวน          หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ

๒.๑๕ นางสาวพรนัชชา  นามเสนา           เลขานุการนายกองค์การบริหารนักศึกษา