CKEditor

หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา > วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรมให้ สอดคล้องตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี

  3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ พัฒนาอย่างยั่งยืน

  4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา