CKEditor

หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา > ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า กองกิจการนักศึกษา มีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น โดยการเสนอแนะของอธิการบดี (ตำแหน่งสมัยนั้น) สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น ทำหน้าที่ในเชิงนโยบาย คือ รับผิดชอบให้คำแนะนำ กำหนดนโยบายซึ่งรับมาจาก อธิการบดี – สภาสถาบันหรือจากสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) ให้หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีเจตนาให้งานส่วนนี้มีสภาพใหญ่ขึ้นและผู้อำนวยการก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล มีอำนาจกำหนด แนวปฏิบัติ นโยบายและตัดสินใจบางระดับที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้คอยประสาน อำนวยความสะดวกให้กิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอันมีผลให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย ทำให้สำนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนสภาพเป็นกองพัฒนานักศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย