CKEditor

หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน > นโยบาย

กองพัฒนานักศึกษาได้มีการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้ดำเนินการสอดคล้องตามกระบวนการ PDCA ซึ่งประกอบไปด้วย

          - มีชมรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับนักศึกษา

          - การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้มีการทำวิจัยควบคู่โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยกับอาจารย์และนำ   - องค์ความรู้ใหม่ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

          - ให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น เสริมสร้างทางความรู้ วิชาชีพ วิชาการ

          - สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

          - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559

          - สนับสนุนให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย