CKEditor

หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน > วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน