รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560