New Page 1
รายละเอียด

กำหนดการยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564 วันที่ 17 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2563 และยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาพร้อมแบบฟอร์มที่พิมพ์จากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดในระบบ
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
1. สำเนาเอกสารใบสำคัญทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาเอกสารหมายเรียก (สด.9) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน(นว.3)พร้อมใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 ชุด(ชำระเงินแล้ว)
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้นำส่งกองพํฒนานักศึกษา หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว

เข้าสู่ระบบ