หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562


กำหนดการยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 และยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาพร้อมแบบฟอร์มที่พิมพ์จากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดในระบบ เว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/solregis/


เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
1. สำเนาเอกสารใบสำคัญทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาเอกสารsหมายเรียก (สด.9) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน(นว.3)พร้อมใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 ชุด(ชำระเงินแล้ว)
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้นำส่งกองพํฒนานักศึกษา หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว

ผู้ประกาศ :
วันที่ :1 ส.ค 2562
แชร์