ระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

New Page 1
รายละเอียดโครงการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลโดยนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัด ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง
จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูล และ อาจารย์ผู้ควบคุม โดยรับสมัครนักศึกษา จำนวน 1224 คน อาจารย์ 40 คน สำหรับนักศึกษา จะได้รับค่าตอบแทนในการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ชุดละ 60 บาท จำนวนคนละไม่เกิน 200 ชุดรวมแล้วนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท นักศึกษาสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/regisacc/ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 – 5 ไม่พ้นสภาพการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับ อำเภอ จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัครแล้ว คงเหลือ
1 เมืองนครสวรรค์ 247 230 17
2 โกรกพระ 39 38 1
3 ชุมแสง 78 72 6
4 หนองบัว 84 60 24
5 บรรพตพิสัย 84 70 14
6 เก้าเลี้ยว 40 37 3
7 ตาคลี 116 76 40
8 ท่าตะโก 79 73 6
9 ไพศาลี 94 84 10
10 พยุหะคีรี 78 69 9
11 ลาดยาว 110 96 14
12 ตากฟ้า 42 21 21
13 แม่วงก์ 73 22 51
14 แม่เปิน 31 15 16
15 ชุมตาบง 28 10 18

รวม

1223

973

250

สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเข้าสู่ระบบ