Document

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา


ผลประโยชน์  ความคุ้มครอง
1.เสียชีวิตกรณีเจ็บป่วย   1,000 บาท
2.เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 91,000 บาท
3.ชดเชยกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ ( 2 เท่า) 181,000 บาท
4.เสียชีวิตด้วยการขับขี่จักรยายนต์ หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ 100 % 91,000 บาท
5.ชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100 % 91,000 บาท
6.เสียชีวิตจารอุบัติเหตุ สืบเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ 100 % 91,000 บาท
7.ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท


โรงพยาบาลที่ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุ


1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 2
2. โรงพยาบาลศรีสวรรค์


หมายเหตุ กรณีที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลข้างต้นที่กำหนดนี้ ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกโรงพยาบาลและ สามารถนำเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหม มายื่นได้ที่ สำนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด              (ข้างร้านอาหารบ้านอีสาน ) เวลาในการพิจารณา ได้เกิน 15 วันทำการหลังการได้รับเอกสารฯ 

ขั้นตอนการปฏิบัติขณะได้รับอุบัติเหตุของนักศึกษา  (กรณีไม่ต้องสำรองจ่าย)
1.  ให้นักศึกษาเข้ารับการรักษาตามที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้เท่านั้น
2.  ให้นักศึกษาตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษากับโรงพยาบาล โดยให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการตรวจสอบสิทธิ
3.  เมื่อนักศึกษาตรวจสอบสิทธิ์ แล้วให้รับการรักษาได้ โดยการรักษาจะมีค่ารักษาไม่เกิน 10,000 บาท