Document

  ฝ่ายบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

  อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน

  อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์

  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและบริการนักศึกษา

  อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

  -

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา

  ผศ.สุทธิกร แก้วทอง

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ