Document

ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า กองกิจการนักศึกษา มีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น โดยการเสนอแนะของอธิการบดี (ตำแหน่งสมัยนั้น) สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น ทำหน้าที่ในเชิงนโยบาย คือ รับผิดชอบให้คำแนะนำ กำหนดนโยบายซึ่งรับมาจาก อธิการบดี – สภาสถาบันหรือจากสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) ให้หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีเจตนาให้งานส่วนนี้มีสภาพใหญ่ขึ้นและผู้อำนวยการก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล มีอำนาจกำหนด แนวปฏิบัติ นโยบายและตัดสินใจบางระดับที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้คอยประสาน อำนวยความสะดวกให้กิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอันมีผลให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย ทำให้สำนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนสภาพเป็นกองพัฒนานักศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์


  1.     เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรมให้ สอดคล้องตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2.     เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี

  3.     เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ พัฒนาอย่างยั่งยืน

  4.     เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา


นโยบายการบริหารงาน


กองพัฒนานักศึกษาได้มีการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้ดำเนินการสอดคล้องตามกระบวนการ PDCA ซึ่งประกอบไปด้วย
          - มีชมรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับนักศึกษา
          - การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้มีการทำวิจัยควบคู่โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยกับอาจารย์และนำ   - องค์ความรู้ใหม่ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
          - ให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น เสริมสร้างทางความรู้ วิชาชีพ วิชาการ
          - สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
          - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559
          - สนับสนุนให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย