Document

ปรัชญา

พัฒนานักศึกษา รู้ค่าคุณธรรม นำเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1.ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี เพื่อความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ให้บริการ และจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
3. จัดให้บริการและสวัสดิการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง  เป็นสุข