บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

 


รองศาสตาจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 


อาจารย์แวววัน  ชมพูนุท ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 
 


นางวราพรรณ  บุญบัวทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและบริการนักศึกษา

 


อาจารย์สุกัญญา คงสูญ

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

 


อาจารย์ ดร.พิมรา  ทองแสง

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

 


อาจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา

 


อาจารย์สุชาติ  จันทร์ดอกไม้

หัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ

 

 

นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวรุจนี บ่างศรีวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายมานะ  แป้นห้วย

นักวิชาการกีฬาและนันทนาการ
 


นายศรัณย์  เกตกรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 


นางสาวชัชฎา  ถีติปริวัตร

นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัมรัตน์  อินทร์ศักดิ์

นักแนะแนว

 


นางสาวชิดชนก ธเนศตรีรัตน์

นักสุขศึกษา

 


นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์จำปา

ผู้ช่วยการพยาบาล

 


นางสาวนันทยา  ไตรทศกุล

เจ้าหน้าดูแลหอพัก

 


นางสาวรุจิวันทน์  อิ่มสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นางสัญชานี  สุขพิทักษ์

พนักงานพิมพ์ 4

 


นางสาวพรทิพย์ ไพรสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ย่านมัทรี)
 


นางสาวพิมพ์ภัทร มะแม้น

ผู้ช่วยการพยาบาล (ย่านมัทรี)

 

   
     

 

กลับไปข้างบน