การรับรายงานนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2565 มรภ.นว. ย่านมัทรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/06/2565 20:32:50

นายก อนศ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานและร่วมช่วยงาน "การรับรายงานนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2565 มรภ.นว. ย่านมัทรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.45 น. นายกิตติศักดิ์ แสงแจ่ม นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ แสนเพชร เลขานุการฯ ลงตรวจการทำงานและร่วมช่วยงาน "การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 10.30 น. นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยรองนายกฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการช่วยงาน “การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน

เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มอบหมายให้ทีมองค์การบริหารนักศึกษาและทีมนักศึกษาสโมสรนักศึกคณะครุศาสตร์ที่ร่วมช่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการตรวจสอบดูแลนักศึกษาภายในหอพักฯ

เวลา 12.00 น. นายกองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมสอบถามและขอข้อเสนอแนะร้านค้าภายในศูนย์อาหาร หอพักนักศึกษาหญิง (ย่านมัทรี) และร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานของนักศึกษา และมอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ สตาล รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ในฐานะประธานกรรมการช่วยงานครั้งนี้ นำทีมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

องค์การบริหารนักศึกษา มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาดำเนินการช่วยงาน "การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 สถานที่ ได้แก่ หอพักนักศึกษาถนนไกรลาศ (สุขาวดี-เทพธิดา) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และหอพักนักศึกษาหญิง (ย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์