ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานด้านวินัยจราจร


ภาพกิจกรรม 08/06/2565 09:46:04

สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานด้านวินัยจราจรและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการจัดที่จอดรถสำหรับนักศึกษา และแนวทางการปฏิบัติตนคัดกรองด้านมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมดังกล่าว อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งมาตรการด้านวินัยจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สถานที่สำหรับจอดรถ และมาตรการความปลอดภัยด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ทราบ ประกอบด้วยตัวแทนจากสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดประชุม ณ ห้อง ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)
ต่อมา เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอานนท์ แก้วทอง ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ แสงแจ่ม นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ นำทีมประธานและผู้ติดตามของสโมสรนักศึกษาทุกคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาใกล้กับอาคารเรียนแต่ละคณะร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่างองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา สำหรับนำเสนอสภานักศึกษาและคณะผู้บริหารพิจารณาอนุญาตเป็นลำดับถัดไป
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ นำโดย นายกิตติศักดิ์ แสงแจ่ม นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ แสนเพชร เลขานุการนายกองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมประชุมและลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยได้ปรึกษาหารือกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะและเตรียมประชุมเสนอแนะพร้อมลงมติด้านสถานที่จอดรถจักรยานยนต์และจะดำเนินการส่งต่อสภานักศึกษาพิจารณาต่อไป