วิศวกรสังคม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นำเสนอแผนการพัฒนานวัตกรรม (M.I.C. Model เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)


ภาพกิจกรรม 01/06/2565 14:52:07

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรม การนำเสนอแผนพัฒนานวัตกรรม (M.I.C. Model เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ของทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร่วมกันจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดูภาพกิจกรรม