ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถาม
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถาม

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ โควิด 19 เพื่อมหาวิทยาลัยประมวลผลและดำเนินการตามความเร่งด่วนต่อไป

นักศึกษาสามารถเข้าเว็บไซต์ หรือ Scan QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม


https://forms.gle/fnyWqGdhxvUcnUMv6