4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานในพิธี องคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐ์อำนาจ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 คน ในครั้งนี้

  1. นายไตรรัตน์ชา สีทาโส ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
  2. นายผดุงเดช เรืองเถาะ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
  3. นายพุฒิพงศ์ สีหราช ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. นายศิวกร ขวัญเผือก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ประกาศ :
วันที่ :7 มิ.ย 2562
แชร์