การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561

กำหนดการยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 และยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาพร้อมแบบฟอร์มที่พิมพ์จากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดในระบบ 
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
1. สำเนาเอกสารใบสำคัญทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาเอกสารsหมายเรียก (สด.9) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน(นว.3) จำนวน 2 ชุด(ชำระเงินแล้ว)
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้นำส่งกองพํฒนานักศึกษา หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว

บันทึกข้อมูลได้ที่เเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/solregis/ โดยใช้รหัสนักศึกษาและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสู่ระบบผู้ประกาศ :
วันที่ :1 ส.ค 2561
แชร์