CKEditor

 

วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ (Claim Procedure)
 1. กรณีได้รับบาดเจ็บ และซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไว้ให้ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย หรือคลินิกแพทย์แพนปัจจุบันโดยทันที่ ( โรงพยาบาลในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 และโรงพยาบาลร่มฉัตร)

 2. ขอใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์

 3. กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม ให้ทายาทแจ้งแผนกสินไหมทั่วไป โดยด่วนที่สุด

 4. โปรดกรอกข้อความรายละเอียดการบาดเจ็บในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัทฯและจัดส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหม
 1. กรณีได้รับอุบัติเหตุทั่วไป

  1. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง                                 จำนวน 1 ฉบับ

  2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง                                   จำนวน 1 ฉบับ

  3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ต้องแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับสถาพยาบาลที่เข้ารับการรักษาด้วย

 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์

 • โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 และ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2

 • โรงพยาบาลร่มฉัตร

 

กรณีการเสียชีวิต และทุพพลภาพ
 1. ใบเสร็จรับค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง                     จำนวน 1 ฉบับ

 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง                                 จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต                           จำนวน 2 ฉบับ

 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต                            จำนวน 2 ฉบับ

 5. สำเนาใบมรณะบัตร                             จำนวน 2 ฉบับ

 6. บันทึกประจำวันตำรวจ                                   จำนวน 2 ฉบับ

 7. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ                            จำนวน 2 ฉบับ

 8. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย                    จำนวน 2 ฉบับ

 9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย                      จำนวน 2 ฉบับ

 10. รูปถ่ายการทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะ                   จำนวน 1 ฉบับ

 11. สำเนาหน้าบัญชีผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ

 Download แบบฟอร์มได้ที่นี่