หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน > ฝ่ายบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

  ฝ่ายบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

  รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

  นางวราพรรณ บุญบัวทอง

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและบริการนักศึกษา

  อาจารย์สุกัญญา คงสูญ

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

  อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

  อาจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา

  ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ