กยศ

กยศ./กรอ.

กองทุน กยศ. กรอ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.) ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรีและยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว

  กองทุน กยศ. กองทุน กรอ.
การกู้ยืม / กลุ่มเป้าหมาย - รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,00 บาท/ปี
- อายุของผู้กู้ขณะกู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- กู้ได้ทุกสาขาวิชา
- ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ
ประเภทการกู้ยืม - ค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- ค่าครองชีพ
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท)
การชำระหนี้ เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี  และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี เมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มต้นชำระ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ  ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
4. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
5. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 056-219100 ต่อ 1124
 

 

 

กลับไปข้างบน