ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยใช้ชื่อว่า กองกิจการนักศึกษา มีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น โดยการเสนอแนะของอธิการบดี (ตำแหน่งสมัยนั้น) สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น ทำหน้าที่ในเชิงนโยบาย คือ รับผิดชอบให้คำแนะนำ กำหนดนโยบายซึ่งรับมาจาก อธิการบดี – สภาสถาบันหรือจากสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) ให้หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีเจตนาให้งานส่วนนี้มีสภาพใหญ่ขึ้นและผู้อำนวยการก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล มีอำนาจกำหนด แนวปฏิบัติ นโยบายและตัดสินใจบางระดับที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้คอยประสาน อำนวยความสะดวกให้กิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอันมีผลให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย ทำให้สำนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนสภาพเป็นกองพัฒนานักศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา (Philosophy)


"ส่งเสริมนักศึกษา พัฒนาบัณฑิต เน้นคุณธรรม นำกิจกรรม ล้ำบริการ กล่าวขานการกีฬา"

วิสัยทัศน์ (Vision)


กองพัฒนานักศึกษา เป็นองค์กรแห่งความสุข นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับการบริการที่ดี คุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะเต็มเปี่ยมในหัวใจของนักศึกษา

พันธกิจ (Mission)


กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจการผลิตบัณฑิต ให้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุข

เป้าหมาย (Target)


กองพัฒนานักศึกษา มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา ด้านทักษะชีวิต การสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ โดยใช้กิจกรรมนอกหลักสูตร นอกจากนั้นยังจัดการบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาให้มีความหลากหลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงพอที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์
 

 

กลับไปข้างบน