ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 30 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58131275032 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฤทัยรัตน์ สุกร

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre