ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 46 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58131275020 ชื่อ - นามสกุล นายอนุวัตร พูลเอี่ยม

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre