ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 45 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58121275019 ชื่อ - นามสกุล นางอชิรญา อนันตรักษ์

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 21 นายอนันต์พงษ์ ทิพยวงศ์วิจิตร

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 22 นางอชิรญา อนันตรักษ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 21 นายอนันต์พงษ์ ทิพยวงศ์วิจิตร

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 22 นางอชิรญา อนันตรักษ์