ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 43 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58121275018 ชื่อ - นามสกุล นางสุวรรณา เครือษา

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre