ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 42 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58121275017 ชื่อ - นามสกุล นางสุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre