ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 37 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58121275015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ กุมขุนทด

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre