ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1889 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114752021 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนันทิยา ง่วนกี่

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre