ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1938 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114752018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเรณู พลสา

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 29 นางสาวเรณู พลสา

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 30 นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 31 นางสาวทิพย์สุดา กันทะดง

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 32 นางสาวนันทิยา ง่วนกี่

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 29 นางสาวเรณู พลสา

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 30 นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ