ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1911 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114752016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐพร เกล็ดจีน

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre