ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1884 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114752003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญสุดารัตน์ ขวัญเมือง

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 23 นางสาวขวัญสุดารัตน์ ขวัญเมือง

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 24 นางสาวรวิวรรณ ชุมพล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 23 นางสาวขวัญสุดารัตน์ ขวัญเมือง

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 24 นางสาวรวิวรรณ ชุมพล