ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1928 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114752001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรวนภา ภู่เพชร

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre