ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1659 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114702035 ชื่อ - นามสกุล นางสาวภาพิมล นิลสนธิ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre