ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1657 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114702002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวภานุชนาฎ สมบูรณ์ศิลป์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre