ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1730 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114692008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ พวงนาค

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre