ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1684 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114682022 ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพนิต ขุนวิเศษ

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre