ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1573 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114682017 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชกานต์ ดาลัย

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 19 นางสาวณิชกานต์ ดาลัย

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 20 นางสาวชมพูนุช รักนา

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 21 นางสาวพิมพกา ขรุณรัตน์

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 22 นางสาวปัทมา ธราภรณ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 19 นางสาวณิชกานต์ ดาลัย

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 20 นางสาวชมพูนุช รักนา