ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1587 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114682005 ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ร้อยตรีธนกร วัฒน์ชรานนท์

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 32 ว่าที่ร้อยตรีธนกร วัฒน์ชรานนท์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 31 นายประกฤษฎิ์ ศรีทอง

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 32 ว่าที่ร้อยตรีธนกร วัฒน์ชรานนท์