ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1679 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58114682004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งทิวา จอมทอง

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre