ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 75 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57125015026 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ

สาขาวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre