ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 70 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57125015017 ชื่อ - นามสกุล นางสาวทรรศวรรณ ขาวพราย

สาขาวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre