ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 81 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57125015007 ชื่อ - นามสกุล นายอดิศักดิ์ แพบัว

สาขาวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre