ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1905 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124752038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แย้ม

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre