ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1961 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124752031 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุธิศา จ้ายเจ็ก

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre